Algemene voorwaarden

Bouw Support Oost BV hanteert op alle opdrachten (tenzij schriftelijk anders overeengekomen) de algemene voorwaarden: DNR2011 ‘De nieuwe Regeling 2011: Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur’.

Deze worden u op eerste verzoek kosteloos toegezonden of u kunt ze hier downloaden:

Invullingen, Aanvullingen en Wijzigingen op de algemene voorwaarden/De DNR2011

art. 2 lid 3m, invulling: Het honorarium is prijsvast voor de duur van de uitvoering van de Opdracht.

art. 2 lid 3p, invulling: Documenten worden op verzoek van de opdrachtgever, om niet, digitaal in een algemeen leesbaar bestandsformaat aangeleverd en mogen door of namens de Opdrachtgever ten behoeve van het project worden gebruikt.

art. 4 lid 1 en lid 2, wijziging: “schriftelijk” vervangen door “schriftelijk en/of per e-mail” (een opdracht kan ook per e-mail bevestiging tot stand komen)

art. 45, aanvulling: de Adviseur behoud zich het recht voor om alle project gerelateerde documenten, zoals tekeningen, visualisaties, animaties, websites, brochures en foto’s, te allen tijde te gebruiken voor zijn eigen reclamedoeleinden. Dit geldt tevens voor gegevens die ons per mail of website verstrekt zijn. Uiteraard conformeert de Adviseur zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens.

Adviseur behoudt zich, tenzij anders schriftelijk en/of per mail overeengekomen, het recht een reclamebord bij het project te plaatsen, welke uiterlijk 1 maand na voltooiing van de bouwwerkzaamheden verwijderd zal worden

art. 49 lid 3, aanvulling: tenzij anders schriftelijk en/of per e-mail overeengekomen.